حسین نصیری

فعال فرهنگی | مدیر خلاقیت | کیوریتور

معرفی کوتاه

چندپتانسیلی | درون‌گرا | خلاق | قصه‌گو | ماجراجو | عاشق یادگیری | سینه‌فیل | جنرالیست | رواقی‌گر | تجربه‌گرا

‌ ‌بیش‌تر بشناسید ‌ ‌ ‌بیش‌تر بشناسید ‌
فهرست